Podmínky pro předplacené karty

Obchodní podmínky internetového obchodu - www.urbanowiczhaft.pl

 1. Obecná ustanovení
 1. Tyto obchodní podmínky stanoví všeobecné podmínky, způsob poskytování elektronických služeb a prodeje prostřednictvím internetového obchodu. www.urbanowiczhaft.pl. Prodejnu provozuje Teresa Urbanowicz podnikající pod názvem Sport Fashion Mode Teresa Urbanowicz zapsaná v rejstříku podnikatelů Centrální evidence a informací o podnikatelské činnosti vedené Ministerstvem obchodu a techniky na adrese Trzebnicka 52, 50-231 Wrocław, NIP:8950008569, REGON:931512736, dále jen Prodávající.
 2. Kontakt s prodávajícím probíhá prostřednictvím:
  1. e-mailová adresa: sklep@urbanowiczhaft.pl;
  2. na telefonním čísle: 0071 354 04 06.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou průběžně k dispozici na webových stránkách www.urbanowiczhaft.pl tak, aby je bylo možné kdykoli získat, reprodukovat a zaznamenat vytištěním nebo uložením na médium.
 4. Prodávající upozorňuje, že využívání služeb poskytovaných elektronickou cestou může být pro každého uživatele internetu spojeno s rizikem spočívajícím v možnosti zavlečení škodlivého softwaru do informačního systému klienta a získání a pozměnění jeho dat neoprávněnými osobami. Aby se Zákazník vyhnul riziku výše uvedených hrozeb, měl by používat vhodná technická opatření k minimalizaci jejich výskytu, zejména antivirový software a firewall.
 1. Definice

Pojmy použitými v pravidlech a předpisech se rozumí:

 1. Pracovní dny - jsou dny od pondělí do pátku kromě státních svátků;
 2. Zákazník - fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům, fyzická osoba podnikající, právnická osoba nebo organizační složka, která není právnickou osobou, ale které zvláštní předpisy přiznávají právní způsobilost, která zadá Objednávku v Internetovém obchodě nebo využívá jiné Služby dostupné v Internetovém obchodě;
 3. Občanský zákoník - Zákon ze dne 23. dubna 1964 (Sbírka zákonů č. 16, položka 93 ve znění pozdějších předpisů);
 4. Účet - část internetového obchodu přidělená danému zákazníkovi, prostřednictvím které může zákazník provádět určité činnosti v rámci internetového obchodu;
 5. Spotřebitel - Zákazník, který je spotřebitelem ve smyslu článku 22[1] občanského zákoníku;
 6. Podnikatel - Zákazník, který je podnikatelem ve smyslu článku 43[1] občanského zákoníku;
 7. Předpisy - tento dokument;
 8. Zboží - produkt prezentovaný v internetovém obchodě, jehož popis je k dispozici u každého prezentovaného produktu;
 9. Prodejní smlouva - Smlouva o prodeji zboží ve smyslu občanského zákoníku uzavřená mezi prodávajícím a zákazníkem;
 10. Služby - služby poskytované prodávajícím zákazníkům elektronickými prostředky ve smyslu zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (Dz.U. č. 144, položka 1204 v platném znění);
 11. Zákon o právech spotřebitelů - Zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (Sbírka zákonů 2014, č. 827);
 12. Zákon o poskytování elektronických služeb - Zákon ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickými prostředky (Sbírka zákonů č. 144, položka 1204 ve znění pozdějších předpisů);
 13. Objednávka - prohlášení Zákazníka o záměru, jehož cílem je přímé uzavření Kupní smlouvy, zejména s uvedením druhu a počtu Zboží.

III. Pravidla používání internetového obchodu

 1. Používání internetového obchodu je možné za předpokladu, že systém ICT používaný zákazníkem splňuje následující minimální technické požadavky:
  1. počítač nebo mobilní zařízení s přístupem k internetu,
  2. přístup k e-mailu,
  3. Webový prohlížeč Internet Explorer verze 11 nebo novější, Firefox verze 28.0 nebo novější, Chrome verze 32 nebo novější, Opera verze 12.17 nebo novější, Safari verze 1.1 nebo novější,
  4. povolit soubory cookie a Javascript ve webovém prohlížeči.
 2. Používáním internetového obchodu se rozumí jakákoli činnost zákazníka, která vede k seznámení se s obsahem obchodu.
 3. Zákazník je zejména povinen:
  1. neposkytovat ani nepřenášet obsah, který je zakázán zákonem, např. obsah, který propaguje násilí, je hanlivý nebo porušuje osobnostní a jiná práva třetích stran,
  2. používat Internetový obchod způsobem, který nenarušuje jeho fungování, zejména prostřednictvím specifického softwaru nebo zařízení,
  3. neprovádět v rámci internetového obchodu takové činnosti, jako je zasílání nebo zveřejňování nevyžádaných obchodních informací (spam),
  4. používat Internetový obchod způsobem, který nezatěžuje ostatní Zákazníky a Prodávajícího,
  5. používat jakýkoli obsah zveřejněný v rámci internetového obchodu pouze pro vlastní potřebu,
  6. používat internetový obchod způsobem, který je v souladu s platnými zákony Polské republiky, ustanoveními jednacího řádu a obecnými zásadami používání internetu.
 1. Služby
 1. Prodávající umožňuje prostřednictvím internetového obchodu využívat bezplatné služby, které poskytuje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 2. Služba vedení účtu v internetovém obchodě je k dispozici po registraci. Registrace probíhá vyplněním a přijetím registračního formuláře, který je k dispozici na jedné ze stránek internetového obchodu. Smlouva o poskytování služby spočívající ve vedení Účtu v Internetovém obchodě se uzavírá na dobu neurčitou a zaniká okamžikem odeslání žádosti Zákazníka o smazání Účtu nebo použitím tlačítka "Smazat účet".
 3. Zákazník má možnost dostávat obchodní informace od prodávajícího formou zpráv zasílaných na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem (služba Newsletter). Za tímto účelem je třeba uvést správnou e-mailovou adresu nebo aktivovat příslušné pole v registračním formuláři nebo v objednávkovém formuláři. Zákazník může souhlas se zasíláním obchodních informací kdykoli odvolat. Smlouva o službě Newsletter se uzavírá na dobu neurčitou a zaniká na základě žádosti Zákazníka o odstranění jeho e-mailové adresy ze služby odběru Newsletteru nebo odhlášení z odběru prostřednictvím odkazu ve zprávě o službě Newsletter.
 4. Zákazník má možnost zveřejnit v internetovém obchodě individuální a subjektivní vyjádření týkající se mimo jiné Zboží nebo průběhu transakce. Přidáním prohlášení Zákazník prohlašuje, že je držitelem veškerých práv k takovému obsahu, zejména autorských práv, práv souvisejících s právem autorským a práv průmyslového vlastnictví. Smlouva o poskytování služeb spočívajících ve zveřejňování vyjádření ke Zboží v Internetovém obchodě se uzavírá na dobu určitou a zaniká okamžikem přidání vyjádření.
 5. Prohlášení musí být jasná a srozumitelná a nesmí porušovat platné právní předpisy, včetně práv třetích stran, a zejména nesmí být pomlouvačná, porušovat osobnostní práva nebo představovat jednání nekalé soutěže. Zveřejněná prohlášení se šíří na internetových stránkách internetového obchodu.
 6. Zveřejněním prohlášení zákazník souhlasí s bezplatným užitím tohoto prohlášení a jeho zveřejněním prodávajícím, jakož i s vytvořením díla ve smyslu zákona o autorském právu a právech souvisejících s právem autorským (Dz. U. 1994 č. 24, bod 83).
 7. Prodávající má právo pořádat příležitostné soutěže a propagační akce, jejichž podmínky budou vždy uvedeny na webových stránkách obchodu. Akce v internetovém obchodě se nesčítají, pokud není v pravidlech dané akce uvedeno jinak.
 8. Pokud zákazník poruší ustanovení těchto obchodních podmínek, může prodejce po neúčinné výzvě k zastavení nebo odstranění porušování a stanovení přiměřené lhůty smlouvu o poskytování služeb vypovědět se 14denní výpovědní lhůtou.
 1. Postup při uzavírání kupní smlouvy
 1. Informace o Zboží uvedené na webových stránkách Obchodu, zejména jeho popis, technické a užitné parametry a ceny, představují výzvu k uzavření Smlouvy ve smyslu § 71 Občanského zákoníku.
 2. Veškeré zboží dostupné v internetovém obchodě je zcela nové, bez fyzických a právních vad a bylo legálně uvedeno na polský trh.
 3. Chcete-li zadat objednávku, musíte mít aktivní e-mailový účet.
 4. V případě podání Objednávky prostřednictvím Objednávkového formuláře dostupného na webových stránkách Internetového obchodu je Objednávka podána Zákazníkem Prodávajícímu v elektronické podobě a představuje návrh na uzavření Kupní smlouvy na Zboží, které je předmětem Objednávky. Nabídka učiněná v elektronické podobě je pro Zákazníka závazná, pokud Prodávající zašle na Zákazníkem uvedenou e-mailovou adresu potvrzení o přijetí k provedení Objednávky, které představuje prohlášení Prodávajícího o přijetí nabídky Zákazníka a jeho obdržením Zákazníkem je uzavřena Kupní smlouva.
 5. Podání objednávky v internetovém obchodě telefonicky nebo zasláním elektronické zprávy probíhá v pracovních dnech a v hodinách uvedených na internetových stránkách internetového obchodu. Za tímto účelem by měl Zákazník:
  1. uvést v obsahu e-mailové zprávy adresované Prodávajícímu název Zboží z nabídky Zboží na internetových stránkách Obchodu a jeho množství,
  2. zvolit způsob doručení a způsob platby z možností doručení a platby uvedených na internetových stránkách obchodu,
  3. poskytnout údaje potřebné ke zpracování objednávky, zejména: jméno a příjmení, bydliště a e-mailovou adresu.
 6. Informaci o celkové hodnotě Objednávky, uvedené v předchozím bodě, sdělí Prodávající vždy ústně po úplném vyplnění Objednávky nebo informováním prostřednictvím e-mailu spolu s informací, že uzavřením Kupní smlouvy Zákazníkovi vzniká povinnost zaplatit za objednané Zboží, přičemž tímto okamžikem je Kupní smlouva uzavřena.
 7. V případě Zákazníka, který je Spotřebitelem, zašle Prodávající Zákazníkovi potvrzení o podmínkách Objednávky vždy, když je Objednávka učiněna telefonicky nebo e-mailem.
 8. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Zákazník, který je Spotřebitelem (v reakci na potvrzení podmínek Objednávky zaslané Prodávajícím) odešle na adresu elektronické pošty Prodávajícího elektronickou zprávu, ve které: akceptuje obsah zaslané Objednávky a souhlasí s jejím provedením; a akceptuje obsah Obchodních podmínek a potvrzuje, že se seznámil s pokyny pro odstoupení od Smlouvy.
 9. Po uzavření kupní smlouvy prodávající potvrdí zákazníkovi obchodní podmínky zasláním na jeho e-mailovou adresu nebo písemně na adresu, kterou zákazník uvedl.
 10. Kupní smlouva se uzavírá v polštině, angličtině, španělštině, francouzštině, italštině nebo maďarštině a její obsah je v souladu s obchodními podmínkami.
 1. Dodávka
 1. Zboží se dodává na adresu uvedenou Zákazníkem při podání Objednávky.
 2. Zákazník si může zvolit následující formy dodání objednaného Zboží:
  1. prostřednictvím kurýrní služby;
  2. prostřednictvím poštovního operátora;
  3. osobní odběr na odběrném místě prodávajícího.
 3. Prodávající na webových stránkách Obchodu v popisu Zboží informuje Zákazníka o počtu pracovních dnů potřebných pro vyřízení Objednávky a její doručení, jakož i o výši poplatků za doručení Zboží.
 4. Doba dodání a zpracování objednávky se počítá v pracovních dnech. 15 až 20 dní.
 5. Prodávající je povinen, podle volby Zákazníka, poskytnout spolu se Zbožím buď účtenku, nebo fakturu s DPH vztahující se na dodané Zboží.
 6. Pokud jsou pro Zboží, na které se Objednávka vztahuje, stanoveny různé dodací lhůty, platí pro celou Objednávku nejdelší stanovená lhůta.

VII. Ceny a způsoby platby

 1. Ceny Zboží jsou uvedeny v polských zlotých, amerických dolarech nebo eurech podle volby Zákazníka a zahrnují všechny složky včetně DPH, cla a dalších poplatků.
 2. Zákazník si může vybrat následující způsoby platby:
  1. bankovním převodem na bankovní účet Prodávajícího (v tomto případě bude zpracování Objednávky zahájeno poté, co Prodávající zašle Zákazníkovi potvrzení o přijetí Objednávky, a Objednávka bude odeslána ihned po přijetí peněžních prostředků na bankovní účet Prodávajícího a dokončení Objednávky).
   Číslo účtu pro měnu polský zlotý: 43 1090 2398 0000 0001 3075 8397
   Číslo účtu pro měnu Euro: 88 1090 2398 0000 0001 3076 5347 (BIC/SWIFT: WBKPPLPL, IBAN:PL)
   Číslo účtu pro měnu USD (americký dolar): 46 1090 2398 0000 0001 3076 5327 (BIC/SWIFT: WBKPPLPL, IBAN:PL)
   Adresa banky:

   BZWBK 1 O. ve Vratislavi
   50-950 Wrocław
   Tržní náměstí 11. září;
  2. dobírka - platba na osobním odběrném místě Prodávajícího (v tomto případě bude Objednávka vyřízena ihned poté, co Prodávající zašle Zákazníkovi potvrzení o přijetí Objednávky, a Zboží bude dodáno na osobní odběrné místo Prodávajícího);
  3. dobírka, platba dodavateli při dodání (v tomto případě bude realizace Objednávky a její odeslání zahájeno poté, co Prodávající zašle Zákazníkovi potvrzení o přijetí Objednávky a dokončení Objednávky);
  4. elektronická platba (v tomto případě bude zpracování Objednávky zahájeno poté, co Prodávající zašle Zákazníkovi potvrzení o přijetí Objednávky a poté, co Prodávající obdrží informaci ze systému zúčtovatele, že Zákazník provedl platbu, a expedice proběhne bezprostředně po dokončení Objednávky).
 3. Prodávající informuje zákazníka na internetových stránkách obchodu o lhůtě, ve které je zákazník povinen provést platbu za objednávku. Neuhradí-li Zákazník platbu ve lhůtě uvedené v předchozí větě, může Prodávající po neúčinné výzvě k úhradě se stanovením přiměřené lhůty od Smlouvy odstoupit na základě § 491 občanského zákoníku.

VIII. Právo na odstoupení od smlouvy

 1. Zákazník, který je spotřebitelem, může od smlouvy odstoupit bez udání důvodu podáním prohlášení v tomto smyslu do 14 dnů. Pro dodržení této lhůty postačí zaslání prohlášení před uplynutím lhůty.
 2. Zákazník může své prohlášení formulovat sám nebo použít vzor prohlášení o odstoupení od smlouvy, který je přílohou č. 1 obchodních podmínek.
 3. Čtrnáctidenní lhůta se počítá ode dne, kdy došlo k dodání Zboží, nebo v případě Smlouvy o poskytování služeb ode dne jejího uzavření.
 4. Po obdržení oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy zašle prodávající na e-mailovou adresu spotřebitele potvrzení o přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy.
 5. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy je vyloučeno v případě:
  1. poskytnutí služby, pokud prodávající provedl službu v plném rozsahu s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl před provedením služby prodávajícím informován, že po provedení služby prodávajícím ztrácí právo na odstoupení od smlouvy;
  2. Smlouva, u níž cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, které prodávající nemůže ovlivnit a které mohou nastat před koncem lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  3. Smlouva, jejímž předmětem plnění je nerekonstruované zboží vyrobené podle specifikací spotřebitele nebo určené k uspokojení jeho individuálních potřeb;
  4. Smlouva, jejímž předmětem plnění je zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo má krátkou dobu trvanlivosti;
  5. Smlouva, jejímž předmětem plnění je Zboží dodané v uzavřeném obalu, který po otevření nelze ze zdravotních nebo hygienických důvodů vrátit, pokud byl obal po dodání otevřen;
  6. Smlouva, jejímž předmětem plnění jsou výrobky, které se po dodání stávají svou povahou neoddělitelnými od jiných věcí;
  7. Smlouva, jejímž předmětem plnění jsou alkoholické nápoje, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření kupní smlouvy, k jejichž dodání může dojít až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na výkyvech na trhu, které prodávající nemůže ovlivnit;
  8. smlouvu, ve které spotřebitel výslovně požádal, aby k němu prodávající přijel provést naléhavou opravu nebo údržbu; pokud prodávající poskytne další služby jiné, než které spotřebitel požadoval, nebo dodá jiné zboží než náhradní díly nezbytné pro opravu nebo údržbu, vztahuje se na spotřebitele právo na odstoupení od smlouvy, pokud jde o další služby nebo zboží;
  9. Smlouva, jejímž předmětem plnění je zvuková nebo obrazová nahrávka nebo počítačový software dodaný v zapečetěném obalu, pokud byl obal po dodání otevřen; dodávka novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smlouvy o předplatném;
  10. Smlouva uzavřená ve veřejné dražbě;
  11. Smlouvy o poskytování ubytování, s výjimkou ubytování, přepravy zboží, pronájmu automobilů, stravování, volnočasových, zábavních, sportovních nebo kulturních akcí, pokud je ve smlouvě uveden den nebo období poskytování služby;
  12. Smlouvy o poskytování digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, pokud bylo plnění zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co prodávající informoval spotřebitele o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy.
 6. V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se má za to, že smlouva nebyla uzavřena. To, co strany poskytly, se vrací beze změny, ledaže by změna byla nutná za účelem zjištění povahy, vlastností a funkčnosti Zboží. Vrácení by mělo proběhnout neprodleně, nejpozději do 14 dnů. Zakoupené Zboží by mělo být vráceno na adresu Prodávajícího.
 7. Prodávající neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne doručení prohlášení Spotřebitele o odstoupení od Smlouvy, vrátí Spotřebiteli všechny platby, které Spotřebitel uhradil, včetně nákladů na dodání Zboží. Prodávající vrátí platbu stejným způsobem platby, jaký použil Spotřebitel, ledaže Spotřebitel souhlasí s jiným způsobem vrácení platby, přičemž tento způsob nesmí Spotřebiteli způsobit žádné náklady. Prodávající může zadržet vrácení plateb přijatých od Spotřebitele, dokud neobdrží věc zpět nebo dokud Spotřebitel nepředloží doklad o jejím vrácení, podle toho, která událost nastane dříve, ledaže Prodávající nabídl Spotřebiteli, že si věc vyzvedne sám.
 8. Pokud spotřebitel zvolil jiný způsob dodání Zboží než nejlevnější běžný způsob dodání nabízený Prodávajícím, není Prodávající povinen nahradit spotřebiteli žádné dodatečné náklady, které mu vzniknou.
 9. Zákazník nese pouze přímé náklady na vrácení Zboží, pokud se Prodávající nedohodl, že tyto náklady ponese.
 1. Záruční reklamace zboží
 1. Prodávající se zavazuje dodat Zboží bez vad.
 2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, který je spotřebitelem, ze záruky za vady podle zásad uvedených v § 556 - 576 občanského zákoníku. Ve vztahu k Zákazníkům, kteří jsou Podnikateli, je záruka vyloučena.
 3. Stížnosti vyplývající z porušení práv Zákazníka zaručených zákonem nebo na základě těchto Pravidel je třeba adresovat na adresu Sport Fashion Mode Teresa Urbanowicz, Stabłowicka 123, 54-062 Wrocław, na e-mailovou adresu: sklep@urbanowiczhaft.pl, telefonní číslo 0071 354 04 06.
 4. Pro posouzení reklamace by měl Zákazník zaslat nebo doručit reklamované Zboží, pokud možno s přiloženým dokladem o koupi. Zboží by mělo být doručeno nebo zasláno na adresu uvedenou v bodě. 3.
 5. Prodávající se zavazuje vyřídit případnou reklamaci do 14 dnů.
 6. V případě nedostatků v reklamaci vyzve Prodávající Zákazníka k doplnění reklamace v potřebném rozsahu ihned, nejpozději však do 7 dnů ode dne doručení výzvy Zákazníkovi.
 1. Stížnosti na poskytování elektronických služeb
 1. Zákazník je oprávněn podávat Prodávajícímu stížnosti týkající se fungování Obchodu a využívání Služeb. Stížnosti lze podávat písemně na následující adresu: Sport Fashion Mode Teresa Urbanowicz, Stabłowicka 123, 54-062 Wrocław, na e-mailové adrese: sklep@urbanowiczhaft.pl, telefonní číslo 0071 354 04 06.
 2. Ve stížnosti by měl zákazník uvést své jméno, poštovní adresu, typ a popis problému.
 3. Prodávající se zavazuje posoudit každou reklamaci do 14 dnů, a pokud to není možné, informovat zákazníka v této lhůtě, kdy bude reklamace posouzena. V případě nedostatků v reklamaci vyzve Prodávající Zákazníka k doplnění reklamace v potřebném rozsahu do 7 dnů ode dne doručení výzvy Zákazníkovi.
 1. Záruky
 1. Na zboží se může vztahovat záruka výrobce nebo prodejce.
 2. V případě Zboží, na které se vztahuje záruka, jsou informace o existenci a obsahu záruky a době, na kterou je poskytována, vždy uvedeny v popisu Zboží na webových stránkách Obchodu.

XII. Mimosoudní řízení o stížnostech a opravných prostředcích

 1. Zákazník, který je spotřebitelem, má mimo jiné následující možnosti využití mimosoudních postupů pro podávání stížností a zjednávání nápravy:
  1. je oprávněn obrátit se na stálý smírčí spotřebitelský soud působící při obchodní inspekci za účelem řešení sporu vyplývajícího z uzavřené kupní smlouvy;
  2. je oprávněn požádat oblastního inspektora obchodní inspekce o zahájení mediačního řízení za účelem smírného řešení sporu mezi Zákazníkem a Prodávajícím;
  3. může získat bezplatnou pomoc při řešení sporu mezi zákazníkem a prodávajícím, a to i s využitím bezplatné pomoci okresního (městského) spotřebitelského ombudsmana nebo společenské organizace, jejíž zákonné úkoly zahrnují ochranu spotřebitelů (např. Svaz spotřebitelů, Sdružení polských spotřebitelů). Poradenství poskytuje Federace spotřebitelů na bezplatné spotřebitelské lince 800 007 707 a Sdružení polských spotřebitelů na e-mailové adrese porady@dlakonsumentow.pl;
  4. podat stížnost prostřednictvím online platformy EU ODR, která je k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIII. Ochrana osobních údajů

Prodávající shromažďuje a zpracovává osobní údaje poskytnuté zákazníky v souladu s platnými právními předpisy a v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, které stanoví, že Příloha 2 k jednacímu řádu.

XIV. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá práva k Internetovému obchodu, včetně majetkových autorských práv, práv duševního vlastnictví k jeho názvu, internetové doméně, webové stránce Internetového obchodu, jakož i k formulářům, logům, náleží Prodávajícímu a jejich užití je možné pouze stanoveným způsobem a v souladu s Obchodními podmínkami.
 2. Řešení případných sporů vzniklých mezi Prodávajícím a Zákazníkem, který je Spotřebitelem, bude předloženo příslušnému soudu v souladu s ustanoveními příslušných ustanovení občanského soudního řádu.
 3. Případné spory vzniklé mezi prodávajícím a zákazníkem, který je podnikatelem, se řeší u soudu příslušného podle sídla prodávajícího.
 4. Záležitosti neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí ustanoveními občanského zákoníku, ustanoveními zákona o poskytování služeb elektronickými prostředky, ustanoveními zákona o právech spotřebitelů a dalšími příslušnými ustanoveními polského práva.
 5. Každý zákazník bude informován o všech změnách těchto obchodních podmínek prostřednictvím informací na domovské stránce internetového obchodu, které budou obsahovat souhrn změn a datum jejich účinnosti. Zákazníci, kteří mají účet, budou o změnách navíc informováni spolu se souhrnem změn na jimi uvedenou e-mailovou adresu. Datum účinnosti změn nesmí být kratší než 14 dní od data jejich oznámení. Pokud Zákazník, který má Účet, nesouhlasí s novým obsahem Obchodních podmínek, je povinen o této skutečnosti informovat Prodávajícího do 14 dnů ode dne informování o změnách Obchodních podmínek. Oznámení Prodávajícímu o neakceptování nového obsahu Obchodních podmínek má za následek ukončení Smlouvy.

Příloha 2 nařízení.