Podmienky pre predplatené karty

Obchodné podmienky internetového obchodu - www.urbanowiczhaft.pl

 1. Všeobecné ustanovenia
 1. Tieto obchodné podmienky stanovujú všeobecné podmienky, spôsob poskytovania elektronických služieb a predaja uskutočňovaného prostredníctvom internetového obchodu. www.urbanowiczhaft.pl. Obchod prevádzkuje Teresa Urbanowicz, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť pod názvom Sport Fashion Mode Teresa Urbanowicz zapísaná v registri podnikateľov Centrálneho registra evidencie a informácií o podnikateľskej činnosti vedeného Ministerstvom podnikania a techniky na adrese ul.Trzebnicka 52, 50-231 Wrocław, NIP:8950008569, REGON:931512736, ďalej len "predávajúci".
 2. Kontakt s predávajúcim sa uskutočňuje prostredníctvom:
  1. e-mailová adresa: sklep@urbanowiczhaft.pl;
  2. na telefónnom čísle: 0071 354 04 06.
 3. Tieto zmluvné podmienky sú nepretržite dostupné na webovej stránke www.urbanowiczhaft.pl tak, aby ich bolo možné kedykoľvek získať, reprodukovať a zaznamenať vytlačením alebo uložením na médium.
 4. Predávajúci informuje, že využívanie služieb poskytovaných elektronicky môže byť zo strany každého používateľa internetu spojené s rizikom spočívajúcim v možnosti zavedenia škodlivého softvéru do informačného systému klienta a získania a modifikácie jeho údajov neoprávnenými osobami. V záujme predchádzania riziku vyššie uvedených hrozieb by mal Klient používať vhodné technické opatrenia na minimalizáciu ich výskytu, najmä antivírusový softvér a firewall.
 1. Definície

Pojmy použité v pravidlách a predpisoch znamenajú:

 1. Pracovné dni - sú dni od pondelka do piatku okrem štátnych sviatkov;
 2. Zákazník - fyzická osoba s plnou spôsobilosťou na právne úkony, fyzická osoba podnikajúca, právnická osoba alebo organizačná jednotka, ktorá nie je právnickou osobou, ale ktorej osobitné predpisy priznávajú právnu spôsobilosť, ktorá zadáva Objednávku v Internetovom obchode alebo využíva iné Služby dostupné v Internetovom obchode;
 3. Občiansky zákonník - Zákon z 23. apríla 1964 (Zbierka zákonov č. 16, položka 93 v znení neskorších predpisov);
 4. Účet - časť Internetového obchodu pridelená danému zákazníkovi, prostredníctvom ktorej môže zákazník vykonávať určité činnosti v rámci Internetového obchodu;
 5. Spotrebiteľ - Zákazník, ktorý je spotrebiteľom v zmysle článku 22[1] Občianskeho zákonníka;
 6. Podnikateľ - Zákazník, ktorý je podnikateľom v zmysle článku 43[1] Občianskeho zákonníka;
 7. Predpisy - tento dokument;
 8. Obchodný tovar - výrobok prezentovaný v internetovom obchode, ktorého popis je k dispozícii pri každom prezentovanom výrobku;
 9. Predajná zmluva - Zmluva o predaji Tovaru v zmysle Občianskeho zákonníka uzatvorená medzi Predávajúcim a Zákazníkom;
 10. Služby - služby poskytované predávajúcim zákazníkom elektronickými prostriedkami v zmysle zákona z 18. júla 2002 o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami (Dz.U. č. 144, položka 1204 v znení neskorších predpisov);
 11. Zákon o právach spotrebiteľov - Zákon z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľov (Zbierka zákonov 2014, č. 827);
 12. Zákon o poskytovaní elektronických služieb - Zákon z 18. júla 2002 o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami (Zbierka zákonov č. 144, položka 1204 v znení neskorších predpisov);
 13. Objednávka - vyhlásenie vôle zákazníka, ktorého cieľom je priame uzavretie kúpnej zmluvy, v ktorom sa uvedie najmä druh a počet Tovaru.

III. Pravidlá používania internetového obchodu

 1. Používanie internetového obchodu je možné pod podmienkou, že systém IKT používaný zákazníkom spĺňa tieto minimálne technické požiadavky:
  1. počítač alebo mobilné zariadenie s prístupom na internet,
  2. prístup k e-mailu,
  3. Webový prehliadač Internet Explorer verzia 11 alebo novšia, Firefox verzia 28.0 alebo novšia, Chrome verzia 32 alebo novšia, Opera verzia 12.17 alebo novšia, Safari verzia 1.1 alebo novšia,
  4. povoliť súbory cookie a Javascript vo svojom webovom prehliadači.
 2. Používaním internetového obchodu sa rozumie akákoľvek činnosť zákazníka, ktorá ho vedie k oboznámeniu sa s obsahom obchodu.
 3. Zákazník je povinný najmä:
  1. neposkytovať ani neprenášať obsah, ktorý je zakázaný zákonom, napr. obsah, ktorý propaguje násilie, je hanlivý alebo porušuje osobné práva a iné práva tretích strán,
  2. používať Internetový obchod spôsobom, ktorý nenarušuje jeho fungovanie, najmä prostredníctvom používania špecifického softvéru alebo zariadení,
  3. nevykonávať činnosti, ako sú: zasielanie alebo zverejňovanie nevyžiadaných komerčných informácií (spam) v rámci internetového obchodu,
  4. používať Internetový obchod spôsobom, ktorý nezaťažuje ostatných Zákazníkov a Predávajúceho,
  5. používať akýkoľvek obsah zverejnený v rámci internetového obchodu len na svoje osobné použitie,
  6. používať internetový obchod spôsobom, ktorý je v súlade so zákonmi platnými v Poľskej republike, ustanoveniami rokovacieho poriadku, ako aj všeobecnými zásadami používania internetu.
 1. Služby
 1. Predávajúci umožňuje prostredníctvom internetového obchodu využívať bezplatné služby, ktoré poskytuje 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
 2. Služba vedenia účtu v internetovom obchode je k dispozícii po registrácii. Registrácia sa uskutočňuje vyplnením a prijatím registračného formulára, ktorý je k dispozícii na jednej zo stránok internetového obchodu. Zmluva o poskytovaní služby spočívajúcej vo vedení Účtu v Internetovom obchode sa uzatvára na dobu neurčitú a zaniká okamihom odoslania žiadosti Zákazníka o zrušenie Účtu alebo použitím tlačidla "Zmazať účet".
 3. Zákazník má možnosť dostávať obchodné informácie od predávajúceho vo forme správ zasielaných na e-mailovú adresu, ktorú mu zákazník poskytol (služba Newsletter). Na tento účel je potrebné uviesť správnu e-mailovú adresu alebo aktivovať príslušné pole v registračnom formulári alebo v objednávkovom formulári. Zákazník môže súhlas so zasielaním obchodných informácií kedykoľvek odvolať. Zmluva o službe Newsletter sa uzatvára na dobu neurčitú a zaniká na základe žiadosti Zákazníka o odstránenie jeho e-mailovej adresy zo služby Newsletter alebo odhlásenia sa z odberu prostredníctvom odkazu v správe Newsletter.
 4. Zákazník má možnosť zverejniť v internetovom obchode individuálne a subjektívne vyjadrenia týkajúce sa okrem iného Tovaru alebo priebehu transakcie. Pridaním vyjadrení Zákazník vyhlasuje, že vlastní všetky práva k takémuto obsahu, najmä autorské práva, práva súvisiace s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva. Zmluva o poskytovaní služieb spočívajúcich vo zverejňovaní vyjadrení k Tovarom v Internetovom obchode sa uzatvára na dobu určitú a zaniká okamihom pridania vyjadrenia.
 5. Vyhlásenia musia byť jasné a zrozumiteľné a nesmú porušovať platné právne predpisy vrátane práv tretích strán, najmä nesmú byť hanlivé, porušovať osobnostné práva alebo predstavovať nekalú súťaž. Zverejnené vyhlásenia sa šíria na webovej stránke internetového obchodu.
 6. Uverejnením vyhlásenia zákazník súhlasí s bezplatným použitím tohto vyhlásenia a jeho zverejnením predávajúcim, ako aj s vypracovaním diela v zmysle zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Dz. U. 1994 č. 24, bod 83).
 7. Predávajúci má právo organizovať príležitostné súťaže a propagačné akcie, ktorých podmienky budú vždy uvedené na webových stránkach obchodu. Akcie v internetovom obchode sa nekumulujú, pokiaľ nie je v pravidlách danej akcie uvedené inak.
 8. Ak Zákazník poruší ustanovenia týchto Obchodných podmienok, môže Predávajúci po neúčinnej výzve na zastavenie alebo odstránenie porušovania, v ktorej určí primeranú lehotu, vypovedať zmluvu o poskytovaní Služieb so 14-dňovou výpovednou lehotou.
 1. Postup pri uzatváraní kúpnej zmluvy
 1. Informácie o Tovare uvedené na webových stránkach Obchodu, najmä jeho popis, technické a úžitkové parametre a ceny, predstavujú výzvu na uzavretie Zmluvy v zmysle § 71 Občianskeho zákonníka.
 2. Všetok Tovar dostupný v Internetovom obchode je úplne nový, bez fyzických a právnych chýb a bol legálne uvedený na poľský trh.
 3. Ak chcete odoslať objednávku, musíte mať aktívne e-mailové konto.
 4. V prípade podania Objednávky prostredníctvom Objednávkového formulára dostupného na webovej stránke Internetového obchodu je Objednávka podaná Klientom Predávajúcemu v elektronickej forme a predstavuje návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy na Tovar, ktorý je predmetom Objednávky. Ponuka urobená v elektronickej forme je pre Objednávateľa záväzná, ak Predávajúci zašle na Objednávateľom zadanú e-mailovú adresu potvrdenie o prijatí na vykonanie Objednávky, ktoré predstavuje vyhlásenie Predávajúceho o prijatí ponuky Objednávateľa a jeho doručením Objednávateľovi je uzatvorená Kúpna zmluva.
 5. Podanie Objednávky v Internetovom obchode telefonicky alebo zaslaním elektronickej správy sa uskutočňuje v Pracovné dni a počas hodín uvedených na webovej stránke Internetového obchodu. Na tento účel by mal Zákazník:
  1. uviesť v obsahu e-mailovej správy adresovanej Predávajúcemu názov Tovaru spomedzi Tovaru na internetovej stránke Obchodu a jeho množstvo,
  2. uviesť spôsob doručenia a spôsob platby spomedzi spôsobov doručenia a platby uvedených na webovej stránke obchodu,
  3. poskytnúť údaje potrebné na spracovanie objednávky, najmä: meno a priezvisko, bydlisko a e-mailovú adresu.
 6. Informáciu o celkovej hodnote Objednávky, uvedenej v predchádzajúcom bode, poskytne Predávajúci vždy ústne po úplnom vyplnení Objednávky alebo informovaním prostredníctvom e-mailu spolu s informáciou, že uzatvorením Kúpnej zmluvy Zákazníkovi vzniká povinnosť zaplatiť za objednaný Tovar, pričom týmto okamihom je Kúpna zmluva uzatvorená.
 7. V prípade Zákazníka, ktorý je Spotrebiteľom, Predávajúci zašle Zákazníkovi potvrdenie o podmienkach Objednávky vždy, keď je Objednávka podaná telefonicky alebo e-mailom.
 8. Zmluva je uzavretá okamihom, keď Zákazník, ktorý je Spotrebiteľom (v reakcii na potvrdenie podmienok Objednávky zaslané Predávajúcim) odošle na e-mailovú adresu Predávajúceho e-mail, v ktorom: akceptuje obsah zaslanej Objednávky a súhlasí s jej vykonaním; a akceptuje obsah Obchodných podmienok a potvrdzuje, že sa oboznámil s poučením o odstúpení od Zmluvy.
 9. Po uzavretí kúpnej zmluvy predávajúci potvrdí zákazníkovi zmluvné podmienky zaslaním na e-mailovú adresu zákazníka alebo písomne na adresu, ktorú mu zákazník poskytol.
 10. Kúpna zmluva sa uzatvára v poľskom, anglickom, španielskom, francúzskom, talianskom alebo maďarskom jazyku a jej obsah je v súlade s obchodnými podmienkami.
 1. Dodávka
 1. Tovar sa dodáva na adresu, ktorú Zákazník uviedol pri zadaní Objednávky.
 2. Zákazník si môže vybrať nasledujúce formy dodania objednaného Tovaru:
  1. prostredníctvom kuriérskej služby;
  2. prostredníctvom poštového operátora;
  3. osobný odber na odbernom mieste predávajúceho.
 3. Predávajúci na webových stránkach Obchodu v popise Tovaru informuje Zákazníka o počte Pracovných dní potrebných na vybavenie Objednávky a jej doručenie, ako aj o výške poplatkov za doručenie Tovaru.
 4. Čas dodania a spracovania objednávky sa počíta v pracovných dňoch 15 až 20 dní.
 5. Predávajúci poskytne spolu s Tovarom podľa voľby Zákazníka buď pokladničný doklad, alebo faktúru s DPH vzťahujúcu sa na dodaný Tovar.
 6. Ak sú pre Tovar, na ktorý sa vzťahuje Objednávka, stanovené rôzne dodacie lehoty, na celú Objednávku sa vzťahuje najdlhšia stanovená lehota.

VII. Ceny a spôsoby platby

 1. Ceny Tovaru sú uvedené v poľských zlotých, amerických dolároch alebo eurách podľa výberu Zákazníka a zahŕňajú všetky zložky vrátane DPH, cla a iných poplatkov.
 2. Zákazník si môže vybrať nasledujúce spôsoby platby:
  1. bankovým prevodom na bankový účet Predávajúceho (v tomto prípade sa spracovanie Objednávky začne po tom, čo Predávajúci zašle Zákazníkovi potvrdenie o prijatí Objednávky, a Objednávka bude odoslaná bezprostredne po prijatí finančných prostriedkov na bankový účet Predávajúceho a dokončení Objednávky)
   Číslo účtu pre menu poľský zlotý: 43 1090 2398 0000 0001 3075 8397
   Číslo účtu pre menu euro: 88 1090 2398 0000 0001 3076 5347 (BIC/SWIFT: WBKPPLPL, IBAN:PL)
   Číslo účtu pre menu USD (americký dolár): 46 1090 2398 0000 0001 3076 5327 (BIC/SWIFT: WBKPPLPL, IBAN:PL)
   Adresa banky:

   BZWBK 1 O. vo Vroclave
   50-950 Vroclav
   Námestie Market Square 11. septembra;
  2. dobierka - platba na osobnom odbernom mieste Predávajúceho (v tomto prípade bude Objednávka zrealizovaná ihneď po tom, ako Predávajúci zašle Zákazníkovi potvrdenie o prijatí Objednávky a Tovar bude dodaný na osobné odberné miesto Predávajúceho);
  3. dobierka, platba dodávateľovi v čase dodania (v tomto prípade sa realizácia Objednávky a jej odoslanie začne po tom, čo Predávajúci zašle Zákazníkovi potvrdenie o prijatí Objednávky a jej skompletizovaní);
  4. elektronická platba (v tomto prípade sa spracovanie Objednávky začne po tom, ako Predávajúci zašle Zákazníkovi potvrdenie o prijatí Objednávky a po tom, ako Predávajúci dostane informáciu zo systému fakturačného agenta, že Zákazník vykonal platbu, a expedícia sa uskutoční bezprostredne po dokončení Objednávky).
 3. Predávajúci informuje zákazníka na internetovej stránke obchodu o lehote, v ktorej je zákazník povinný uhradiť objednávku. Ak Zákazník neuhradí platbu v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete, môže Predávajúci po neúčinnej výzve na zaplatenie s určením primeranej lehoty odstúpiť od Zmluvy na základe § 491 Občianskeho zákonníka.

VIII. Právo na odstúpenie od zmluvy

 1. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, môže od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu predložením vyhlásenia v tomto zmysle do 14 dní. Na dodržanie tejto lehoty postačuje odoslanie vyhlásenia pred uplynutím lehoty.
 2. Zákazník môže svoje vyhlásenie formulovať sám alebo použiť vzor vyhlásenia o odstúpení od zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 Obchodných podmienok.
 3. Lehota 14 dní sa počíta odo dňa dodania Tovaru alebo v prípade Zmluvy o poskytovaní služieb odo dňa uzavretia Zmluvy.
 4. Po prijatí oznámenia spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy zašle predávajúci na e-mailovú adresu spotrebiteľa potvrdenie o prijatí oznámenia o odstúpení od zmluvy.
 5. Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy je vylúčené v prípade:
  1. poskytnutie služby, ak predávajúci vykonal službu v plnom rozsahu s výslovným súhlasom spotrebiteľa, ktorý bol pred vykonaním služby predávajúcim informovaný o tom, že po vykonaní služby predávajúcim stráca právo na odstúpenie od zmluvy;
  2. Zmluva, v ktorej cena alebo odmena závisí od výkyvov na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť a ktoré môžu nastať pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;
  3. Zmluva, ktorej predmetom plnenia je tovar, ktorý nie je vyrobený podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo je určený na uspokojenie jeho individuálnych potrieb;
  4. Zákazka, ktorej predmetom plnenia je tovar, ktorý podlieha skaze alebo má krátku dobu trvanlivosti;
  5. Zmluva, ktorej predmetom plnenia je Tovar dodaný v uzavretom obale, ktorý po otvorení nie je možné vrátiť zo zdravotných alebo hygienických dôvodov, ak bol obal po dodaní otvorený;
  6. Zmluva, ktorej predmetom plnenia sú výrobky, ktoré sa po dodaní stávajú svojou povahou neoddeliteľnými od iných vecí;
  7. Zmluva, ktorej predmetom plnenia sú alkoholické nápoje, ktorých cena bola dohodnutá pri uzatváraní kúpnej zmluvy, ktorých dodávka sa môže uskutočniť až po 30 dňoch a ktorých hodnota závisí od výkyvov na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;
  8. zmluva, v ktorej spotrebiteľ výslovne požiadal, aby k nemu predávajúci prišiel vykonať naliehavú opravu alebo údržbu; ak predávajúci poskytne ďalšie služby okrem tých, ktoré si spotrebiteľ vyžiadal, alebo dodá iný Tovar ako náhradné diely potrebné na vykonanie opravy alebo údržby, právo na odstúpenie od zmluvy sa vzťahuje na spotrebiteľa vo vzťahu k ďalším službám alebo Tovaru;
  9. Zmluva, ktorej predmetom plnenia je zvuková alebo obrazová nahrávka alebo počítačový softvér dodaný v zapečatenom obale, ak bol obal po dodaní otvorený; dodávka novín, periodík alebo časopisov s výnimkou zmluvy o predplatnom;
  10. Zmluva uzavretá verejnou dražbou;
  11. Zmluvy o poskytovaní ubytovania na iné ako obytné účely, prepravy tovaru, prenájmu automobilov, stravovania, voľnočasových, zábavných, športových alebo kultúrnych podujatí, ak je v zmluve uvedený deň alebo obdobie poskytovania služby;
  12. Zmluvy o dodaní digitálneho obsahu, ktorý nie je zaznamenaný na hmotnom nosiči, ak sa plnenie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy a po tom, ako predávajúci informoval spotrebiteľa o strate práva na odstúpenie od Zmluvy.
 6. V prípade odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku sa zmluva považuje za neuzavretú. To, čo zmluvné strany poskytli, sa vráti v nezmenenej podobe, pokiaľ zmena nebola potrebná na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru. Vrátenie by sa malo uskutočniť bezodkladne, najneskôr do 14 dní. Zakúpený Tovar by sa mal vrátiť na adresu Predávajúceho.
 7. Predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia vyhlásenia spotrebiteľa o odstúpení od Zmluvy, vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré spotrebiteľ uhradil, vrátane nákladov na dodanie Tovaru. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom platby, aký použil Spotrebiteľ, pokiaľ Spotrebiteľ nesúhlasí s iným spôsobom vrátenia platby, pričom tento spôsob nesmie Spotrebiteľovi spôsobiť žiadne náklady. Predávajúci môže zadržať vrátenie platieb prijatých od Spotrebiteľa, kým nedostane tovar späť alebo kým Spotrebiteľ nepredloží doklad o jeho vrátení, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr, pokiaľ Predávajúci neponúkol Spotrebiteľovi, že si tovar od neho sám vyzdvihne.
 8. Ak si Spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia Tovaru ako najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim, Predávajúci nie je povinný uhradiť Spotrebiteľovi žiadne dodatočné náklady, ktoré Spotrebiteľovi vzniknú.
 9. Zákazník znáša len priame náklady na vrátenie Tovaru, pokiaľ sa Predávajúci nedohodol, že tieto náklady uhradí.
 1. Záručné nároky na tovar
 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar bez vád.
 2. Predávajúci zodpovedá Zákazníkovi, ktorý je Spotrebiteľom, zo záruky za vady v súlade so zásadami uvedenými v § 556 - 576 Občianskeho zákonníka. Vo vzťahu k Zákazníkom, ktorí sú Podnikateľmi, je záruka vylúčená.
 3. Sťažnosti vyplývajúce z porušenia práv zákazníka zaručených zákonom alebo na základe týchto Pravidiel je potrebné adresovať spoločnosti Sport Fashion Mode Teresa Urbanowicz, Stabłowicka 123, 54-062 Wrocław, e-mailová adresa: sklep@urbanowiczhaft.pl, telefónne číslo 0071 354 04 06.
 4. Na posúdenie reklamácie by mal zákazník zaslať alebo doručiť reklamovaný Tovar, ak je to možné, s priložením dokladu o kúpe. Tovar by mal byť doručený alebo zaslaný na adresu uvedenú v bode. 3.
 5. Predávajúci sa zaväzuje vybaviť každú reklamáciu do 14 dní.
 6. V prípade nedostatkov v reklamácii predávajúci vyzve zákazníka na doplnenie reklamácie v potrebnom rozsahu ihneď, najneskôr však do 7 dní odo dňa doručenia výzvy zákazníkovi.
 1. Sťažnosti týkajúce sa poskytovania elektronických služieb
 1. Zákazník môže predávajúcemu podávať sťažnosti týkajúce sa fungovania obchodu a využívania služieb. Sťažnosti je možné podávať písomne na túto adresu: Sport Fashion Mode Teresa Urbanowicz, Stabłowicka 123, 54-062 Wrocław, na e-mailovú adresu: sklep@urbanowiczhaft.pl, telefónne číslo 0071 354 04 06.
 2. V sťažnosti by mal zákazník uviesť svoje meno, poštovú adresu, typ a opis problému.
 3. Predávajúci sa zaväzuje posúdiť každú reklamáciu do 14 dní, a ak to nie je možné, v tejto lehote informovať zákazníka, kedy bude reklamácia posúdená. V prípade nedostatkov v reklamácii predávajúci vyzve zákazníka na doplnenie reklamácie v potrebnom rozsahu do 7 dní odo dňa doručenia výzvy zákazníkovi.
 1. Záruky
 1. Na tovar sa môže vzťahovať záruka výrobcu alebo predajcu.
 2. V prípade Tovaru, na ktorý sa vzťahuje záruka, sú informácie o existencii a obsahu záruky a o dobe, na ktorú sa poskytuje, vždy uvedené v popise Tovaru na webových stránkach Obchodu.

XII. Mimosúdne postupy podávania sťažností a nápravy

 1. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má okrem iného tieto možnosti využitia mimosúdnych postupov podávania sťažností a nápravy:
  1. je oprávnený obrátiť sa na stály zmierovací spotrebiteľský súd pôsobiaci pri obchodnej inšpekcii s cieľom vyriešiť spor vyplývajúci z uzavretej kúpnej zmluvy;
  2. je oprávnený obrátiť sa na krajského inšpektora obchodnej inšpekcie s návrhom na začatie mediačného konania o zmierlivom urovnaní sporu medzi Zákazníkom a Predávajúcim;
  3. môže získať bezplatnú pomoc pri riešení sporu medzi zákazníkom a predávajúcim, pričom môže využiť aj bezplatnú pomoc okresného (mestského) spotrebiteľského ombudsmana alebo spoločenskej organizácie, ktorej štatutárne úlohy zahŕňajú ochranu spotrebiteľov (napr. Zväz spotrebiteľov, Združenie poľských spotrebiteľov). Poradenstvo poskytuje Federácia spotrebiteľov na bezplatnej spotrebiteľskej linke 800 007 707 a Združenie poľských spotrebiteľov na e-mailovej adrese porady@dlakonsumentow.pl;
  4. podať sťažnosť prostredníctvom online platformy EÚ ODR, ktorá je k dispozícii na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIII. Ochrana osobných údajov

Predávajúci zhromažďuje a spracúva osobné údaje poskytnuté zákazníkmi v súlade s platnými právnymi predpismi a v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov, v ktorých sa uvádza Príloha 2 rokovacieho poriadku.

XIV. Záverečné ustanovenia

 1. Všetky práva k Internetovému obchodu, vrátane majetkových autorských práv, práv duševného vlastníctva k jeho názvu, internetovej doméne, webovej stránke Internetového obchodu, ako aj k formulárom, logám, patria Predávajúcemu a ich použitie sa môže uskutočniť len uvedeným spôsobom a v súlade s Obchodnými podmienkami.
 2. Riešenie prípadných sporov vzniknutých medzi Predávajúcim a Zákazníkom, ktorý je Spotrebiteľom, bude podliehať príslušným súdom v súlade s ustanoveniami príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.
 3. Všetky spory, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a zákazníkom, ktorý je podnikateľom, sa postúpia súdu príslušnému podľa sídla predávajúceho.
 4. Záležitosti, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ustanoveniami Zákona o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami, ustanoveniami Zákona o právach spotrebiteľov a ďalšími príslušnými ustanoveniami poľského práva.
 5. Každý zákazník bude informovaný o všetkých zmenách týchto zmluvných podmienok prostredníctvom informácií na domovskej stránke internetového obchodu, ktoré budú obsahovať súhrn zmien a dátum ich účinnosti. Zákazníci, ktorí majú účet, budú o zmenách spolu so súhrnom zmien dodatočne informovaní na nimi uvedenú e-mailovú adresu. Dátum účinnosti zmien nesmie byť kratší ako 14 dní od dátumu ich oznámenia. Ak Zákazník, ktorý má Účet, nesúhlasí s novým obsahom Obchodných podmienok, je povinný o tejto skutočnosti informovať Predávajúceho do 14 dní odo dňa informovania o zmenách Obchodných podmienok. Oznámenie Predávajúceho o neakceptovaní nového obsahu Obchodných podmienok má za následok ukončenie Zmluvy.

Príloha 2 k nariadeniu.