REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ URBANOWICZ HAFT

I. Postanowienia ogólne

§ 1
W niniejszym regulaminie karty podarunkowej Urbanowicz Haft, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

a) Wydawca – Sport Fashion Mode Teresa Urbanowicz, ul. Trzebnicka 52, 50-231 Wrocław. NIP: 8950008569,
b) Karta Podarunkowa – elektroniczny bon towarowy w formie plastikowej karty, wydawany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym Wydawcy. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego ani kartą płatniczą,
c) Klient – osoba, która nabywa Kartę Podarunkową,
d) Użytkownik – każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej,
e) Sklep – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.urbanowiczhaft.pl oraz jej podstronach,
f) Kwota Zasilenia – wartość zasilenia Karty Podarunkowej.

§ 2
Regulamin określa warunki wydania i używania Karty Podarunkowej

2. Regulamin dostępny jest:
a) w siedzibie Wydawcy;
b) na stronie www.urbanowiczhaft.pl/regulamin-kart-przedplaconych/

 


II.Wydanie Karty Podarunkowej

§ 3
Karta Podarunkowa sprzedawana jest w:
a) Sklep stacjonarny Urbanowicz Haft, ul. Stabłowicka 123, 54-062 Wrocław.
b) Sklep stacjonarny Urbanowicz Haft, ul. Kanonia 11, 54-062 Wrocław.
c) Sklep internetowy www.urbanowiczhaft.pl

1. Warunkiem wydania Klientowi Karty Podarunkowej jest jej zakup przez Klienta w kasie sklepu stacjonarnego lub na stronie internetowe.

§ 4
1. Karta Podarunkowa może być używana w sklepie internetowym Urbanowicz Haft pod adresem www.urbanowiczhaft.pl bezpośrednio po wydaniu Karty Klientowi.

2. Karta Podarunkowa jest ważna przez 12 miesięcy od dnia jej zakupu.

3. Wydawca może przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne, polegające w szczególności na wydawaniu Kart Podarunkowych o terminie ważności innym niż określony w ust. 2 niniejszego paragrafu. Pozostaje to bez wpływu na termin ważności wydanych wcześniej Kart Podarunkowych.

 


III. Zasady korzystania z Karty Podarunkowej

§ 5

1. Kwota Zasilenia stanowi przedpłatę na rzecz przyszłych zakupów dokonywanych przez Użytkownika w sklepie internetowym.
2. Karta Podarunkowa uprawnia jej Użytkownika do zapłaty nią za towary oferowane w sklepie internetowym.
3. W Sklepie internetowym Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej przez wpisanie poprzez wprowadzenie specjalnego kodu umieszczonego na Karcie Podarunkowej, w odpowiednim polu w trakcie składania zamówienia.
4. Użytkownik może posługiwać się Kartą Podarunkową jednorazowo, do wyczerpania zgromadzonych na niej środków pieniężnych, wynikających z wartości karty.
5. W przypadku, gdy wartość nabywanych towarów przewyższy aktualną wartość środków zgromadzonych w formie przedpłaty na Karcie Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany jest zapłacić różnicę pomiędzy ceną a wartością Karty Podarunkowej gotówką, kartą płatniczą lub kredytową.
6. W przypadku gdy cena nabywanych za pomocą Karty Podarunkowej towarów jest niższa niż wartość środków pozostałych na Karcie Podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce.

§ 6
1. Wydawca odmówi realizacji Karty Podarunkowej w przypadku:

a) braku środków na Karcie Podarunkowej;
b) braku wystarczającej ilości środków na Karcie Podarunkowej pozwalających na nabycie wybranego przez Użytkownika towaru, w sytuacji, gdy Użytkownik odmawia lub nie ma w danej chwili możliwości dopłacenia brakującej części ceny w sposób opisany w § 5 ust. 6;

c) upływu ważności Karty Podarunkowej. W przypadku trwałego braku technicznych możliwości realizacji Karty Podarunkowej na stronie internetowej www.urbanowiczhaft.pl. Wydawca zobowiązuje się do zwrotu kwoty jaka została zawarta na Karcie Podarunkowej.

§ 7

1. Środki pieniężne zgromadzone na Karcie Podarunkowej nie podlegają oprocentowaniu oraz, z zastrzeżeniem  § 6 ust. 2, nie podlegają zwrotowi na rzecz Klienta lub Użytkownika, w szczególności Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę, w całości lub w części, a także nie może zostać zwrócona Wydawcy ani też wymieniona na inne karty lub bony towarowe wydawane przez Wydawcę.


IV. Zwrot towarów

§ 8
1. Towary nabyte w sklepie Urbanowicz Haft z wykorzystaniem Karty Podarunkowej podlegają zwrotowi na ogólnych zasadach przewidzianych w przepisach prawa lub dodatkowo przyjętych w sklepach Urbanowicz Haft.

2. W przypadku zwrotu przez Użytkownika towarów zakupionych przy użyciu Karty Podarunkowej, zwrot środków odbywa się w formie wymiany produktów na nowy produkt
o wartości równej wartości zwracanych towarów. V. Odpowiedzialność i reklamacje dotyczące Karty Podarunkowej.

§ 9

1. Reklamacje dotyczące wydania, doładowania i korzystania z Karty Podarunkowej mogą być składane bezpośrednio e-mailem na adres: pomoc@urbanowiczhaft.pl.

2. W reklamacji należy podać dane kontaktowe zgłaszającego reklamację, umożliwiające udzielenie odpowiedzi, oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

3. Wydawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.